• vi

Bảng giá

 

Giá áp dụng từ ngày 01.03.2022

*Giá đã bao gồm gói nước ngọt, chưa bao gồm VAT và 5% PPV